Sunday, January 12, 2014

endhigAvado ninna darushaNa

rAga: bandhuvarALi           thAla: Adi

endhigAvado ninna darushaNa
indirEsha mukundA keshavA


gAna lOla shrI vathsalAnchana
dhAnavanthaka dhyAnavEyelo

yArige mOrye idalu shrIhare
sAri bhandu nI Igale pOre

kajava pAlisi garvaragithali

bhujaga shayana shrI vijaya vittala
------------------------------------------------------

ರಾಗ: ಬಂಧುವರಳಿ           ತಳ: ಅಡಿ

ಎಂಧಿಗವದೊ ನಿನ್ನ ದರುಶಣ
ಇಂದಿರೇಶ ಮುಕುಂದ ಕೇಶವ

ಗಣ ಲೋಲ ಶ್ರೀ ವತ್ಸಲಂಛನ
ಧನಾವಂತಕ ಧ್ಯಾನವೆಯೆಲೋ

ಯಾರಿಗೆ ಮೊರ್ಯೆ ಇಡಲು ಶ್ರೀಹರೆ
ಸರಿ ಭಂಡು ನೀ ಈಗಲೇ ಪೊರೆ

ಕಜವ ಪಾಲಿಸಿ ಗರ್ವಾರಾಗೀತಾಳಿ
ಭುಜಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿತ್ಟಳ

iMthA prabhuva kANeno

iMthA prabhuva kANeno
rAga mOhana                             thAla Adi


iMthA prabhuva kANeno I jagadoLagi0thA  prabhuva kANeno 

iMthA prabhuva kANe shAMta mUruti jagadaMta raMganu lakshmIkAMta sarvAMtaryAmi

1. bEDida varava koDuva bhaktara tappu nODade baMdu poreva 
    gADikAranu garuDArUDa guNavaMta mahA 
    prauDha pratApi jagadi gUDadiM saMcharipa pADi pogaLi koMDADuvara 
    muMdADulippanu kADoLagiddaru 
     kEDiganE nADADigaLaMdadi IDuMTe I veMkaTagE

2. bhArgavi bhUmivallabha 
   bhavadUra bhaktavargake iva sulabha 
   nirguNa nirvikAra svargadwaishvaryadiMda 
   anarghya padavanIva dIrghAyuvaMta nIta
   bhArgavarAma nRupargaLanella 
   raNArgadi jayisida ugrapratApi
   agragaNya sadvigraha shrImad 
   anugraha mADuta durguNa kaLevA

3. nirduKAnaMdabharita 
    niravadyAsukhake ArdyahRudaya tOrutA 
     nidreyoLiddavagupadravabaDisi
     daitya kShudravaMkolisi subhadra jagake itta
     nirdayanalla samudrashayana gOvardhana giriyanu uddharisida
     yaduvardhana danuja vimardana lakSmIjanArdhana varashESAdrinivAsa

4. nigama tatigaLariyada 
   nIraja bhavAdya gaNita suraru kANada jagadoDeyanu
   bhaktArugaLigolidu tristhAna tyajisi kaliyugadi bhUmige baMdu
   agaNita suguNArNava shrI hariyE jagadoLu sEvAdigaLanu koLutiha
   aghahara mOkShAdigaLa koDutiha nagemogadali chenniga niMtihano

5: sarasijAsana manmatha 
    Irvaru sutaru surataraMgiNi tanuje puravE vaikuMTha iMdrAdya
   maratu kiMkararu garuDavAhana uraga pariyaMka niShkaLaMka
   saridoregaLa nAnariyenu veMkaTagiriyali irutiha karuNigaLarasane

   mareyade poreyuva sharaNAgataranu marutAMtargata sirivijayaviThThala
-------------------------------------------

ಇಂಥ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನೋ,
ರಾಗ ಮೋಹನ                             ತಳ ಅಡಿ


ಇಂಥ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನೋ I ಜಗದೊಳಗಿ0ತ  ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆನೋ

ಇಂಥ ಪ್ರಭುವ ಕಾಣೆ ಶಾಂತ ಮುರುಟಿ ಜಗದಂತ ರಂಗನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ

1. ಬೇಡಿದ ವರವ ಕೊಡುವ ಭಕ್ತರ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದು ಪೊರೆವ
    ಗಾಡಿಕಾರನು ಗರುಡರುದ ಗುಣವಂತ ಮಹಾ
    ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪಿ ಜಗದಿ ಗುಡದಿಂ ಸಂಚರಿಪ ಪಾಡಿ ಪೊಗಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವರ
    ಮುಂದಡುಳಿಪ್ಪನೂ ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದರು
     ಕೇದಿಗನೆ ನಡಡೀಗಳಂದಡಿ ಇದುಂಟೆ I ವೆಂಕಟಾಗೆ

2. ಭಾರ್ಗವಿ ಭೂಮೀವಲ್ಲಭ
   ಭವದೂರ ಭಕ್ತವರ್ಗಕೆ ಇವ ಸುಲಭ
   ನಿರ್ಗುಣ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸ್ವರ್ಗದ್ವೈಶ್ವರ್ಯದಿಂದ
   ಅನರ್ಘ್ಯ ಪದವನೀವಾ ದೀರ್ಘಾಯುವಂತ ನೀತ
   ಭಾರ್ಗವರಾಮ ನೃಪರ್‌ಗಳನೆಲ್ಲ
   ರಣಾರ್ಗದಿ ಜಯಿಸಿದ ಉಗ್ರಪ್ರತಾಪಿ
   ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸದ್ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀಮದ್
   ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ ದುರ್ಗುಣ ಕಳೆವ

3. ನಿರ್ದುಕಾನಂದಭರಿತ
    ನೀರವಾದ್ಯಸುಖಕೆ ಅರ್ದ್ಯಾಹೃದಯ ತೋರುತ
     ನಿದ್ರೆಯೊಳಿದ್ದವಗುಪಾದ್ರವಬಡಿಸಿ
     ದೈತ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರಾವಂಕೊಲಿಸಿ ಸುಭದ್ರ ಜಗಕೆ ಇಟ್ಟ
     ನಿರ್ದಯನಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಶಯನ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ
     ಯದುವರ್ಧನ ದನುಜ ವಿಮರ್ದನ ಲಕ್ಸ್‌ಮಿಜಾನಾರ್ಧನ ವರಶೇಸದ್‌ರಿನಿವಾಸ

4. ನಿಗಮ ತಾಟಿಗಳಾರಿಯಾದ
   ನೀರಜ ಭಾವದ್ಯ ಗಣಿತ ಸುರರು ಕಾಣದ ಜಗದೊಡೆಯನು
   ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೊಲಿದು ಟ್ರಿಸ್ತಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಲಿಯುಗಾದಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು
   ಅಗಣಿತ ಸುಗುಣಾರ್ಣವ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆ ಜಗದೊಳು ಸೇವಾದಿಗಳನು ಕೋಳುಟಿಹ
   ಆಘಾಹಾರ ಮೋಕ್ಷಾದಿಗಳ ಕೊಡುತಿಹ ನಗೆಮೊಗದಲಿ ಚೆನ್ನಿಗ ನಿಂತಿಹನೊ

5: ಸರಸಿಜಾಸನ ಮನ್ಮಥ
    ಈರ್ವರೂ ಸುತರು ಸುರತರಂಗಿಣಿ ತನುಜೆ ಪುರಾವೇ ವೈಕುಂಠ ಇಂದ್ರಾದ್ಯ
   ಮರತು ಕಿಂಕರರು ಗರುಡವಾಹನ ಉರಗ ಪರಿಯಾಂಕ ನಿಷ್ಕಳಂಕ
   ಸರಿದೊರೆಗಳ ನಾನರಿಯೇನು ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಲಿ ಇರುತಿಹ ಕರುಣಿಗಳಾರಸನೆ
   ಮರೆಯದೆ ಪೊರೆಯುವ ಶರಣಾಗತರನು ಮಾರುತಂತರ್ಗತ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ


ninna nOdi dhanya nAdhe

rAga: pUrva kalyAni                  thALa: rUpaka

ninna nOdi dhanya nAdhenO - hey SrInivAsa
ninna nOdi dhanya nAdhe

ninna nOdi dhanya nAdhe enna manadhi ninthu
suprasanna dhayamAdinInu munninanthe salaha bEku

pakshivAhana lakshmI ramaNa lakshayavittu nOdOpAndu
paksha sarva daithya siksha rakshisennu kamalAksha

desha deshavanu thirugi AsebatthanAde swAmi
dAsanenisi enna jagadIsha kAyo vAsudeva

kandu janaka kELoenna antharangadhA seheyannu

anthara villadhe pAliseyya thande shrI purandara vittala

--------------------------------------------------------
ರಾಗ: ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಿ                  ತಳ: ರೂಪಕ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯ ನಧೇನೋ - ಹೇ ಸೃೀನಿವಾಸ
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯ ನಧೇ

ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯ ನಧೇ ಎನ್ನ ಮಾನಧಿ ನಿಂತು
ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಧಾಯಮದಿನೀನೂ ಮುನ್ನಿನಂತೆ ಸಲಹಾ ಬೇಕು

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಣ ಲಕ್ಷಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋಪಂದು
ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಸೀಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನು ಕಮಲಾಕ್ಷ

ದೇಶ ದೇಶವನು ತಿರುಗಿ ಆಸೆಬತ್ತನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ
ದಾಸನೆನಿಸಿ ಎನ್ನ ಜಗದೀಶ ಕಾಯೋ ವಾಸುದೇವ

ಕಂಡು ಜನಕ ಕೇಳೋಎನ್ನ ಅಂತರಂಗಧ ಸೆಹೆಯನ್ನು
ಅಂತರ ವಿಲ್ಲಧೆ ಪಾಲಿಸೆಯ್ಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿತ್ಟಳ
-------------------------------------------------------------

Sunday, December 15, 2013

bandu ninta kaNNa mundE

ragam : Kuntalavarali taLam : Adi

bandu ninta kaNNa mundE
bandu ninta kaNNa mundE   kriSHNa
bandu ninta kaNNa mundE   gOpaala kriSHNa
bandu ninta kaNNa mundE   vENu gopaala kriSHNa

bandu ninta kaNNa mundE bhaagavatara priya
kandarpa janaka shree karuNaa  saagara mooruti
bandu ninta kaNNa mundE   vENu gOpaala kriSHNa
bandu ninta kaNNa mundE

kuTila kuntaLa dEva vaTu vESHa dindali
naTane maaDuta divya paTu taradali taanu
sujanara poreyuva kujanara tariyuva  a a a …………….
vijaya saarathi namma vijaya viTThalaraaya

bandu ninta kaNNa mundE  - vENu gOpaala kriSHNa
bandu ninta kaNNa mundE
bandu ninta kaNNa mundE bhaagavatara priya
kandarpa janaka shree karuNa saagara mooruti
bandu ninta kaNNa mundE  - vENu gOpaala kriSHNa
bandu ninta kaNNa mundE  – gOpaala kriSHNa
bandu ninta kaNNa mundE  - kriSHNa
bandu ninta kaNNa mundE
-----------------------------------------------------------------
ರಾಗಂ : ಕುಂತಲಾವರಾಳಿ                    ತಾಲಂ : ಅಡಿ

ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ   ಕೃಷ್ಣ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ   ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ   ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ

ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ
ಕಂದರ್ಪ ಜನಕ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾ  ಸಾಗರ ಮೂರುತಿ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ   ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ

ಕುಟಿಲ ಕುಂತಲ ದೇವ ವಟು ವೇಷ ದಿಂದಲಿ
ನಟನೆ ಮಾಡುತ ದಿವ್ಯ ಪಟು ತರದಲಿ ತಾನು
ಸುಜನರ ಪೊರೆಯುವ ಕೂಜನರ ತರಿಯುವ  ಆ a ಆ …………….
ವಿಜಯ ಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಟ್ಠಾಲರಾಯ

ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ  - ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಿಯ
ಕಂದರ್ಪ ಜನಕ ಶ್ರೀ ಕರುಣ ಸಾಗರ ಮೂರುತಿ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ  - ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ  – ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ  - ಕೃಷ್ಣ
ಬಂದು ನಿಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ 

garuda gamana bandAno

rAga: bilahari                   tAla: Ata

garuda gamana bandAno - nOdiro bEga
garuda gamana bandanu

garuda gamana banda dharaNiyindhoputha
karedu bArennutha varaGaLa bhIrutha

enna rishabha thOre illige thA bhanda
 chinnadhol poLeva vihanga rathadali
ganna mahima banthanchenna mUruthi bandha
saNna krishnanu bandha beNNe kaLLanu bandha  1

pakshivAhana bandha lakshmipathiyu bandha
kukshiyoLireLu jagavanittava bandha
kUkshma stHuladhola giruvanu thA bandha
sAkshi bhUthanAdha sarveshvara bandha 2

thande purandara vittalarAya bhanda
bandhu ninthu nalidhAduthiha
andhu shAnthIpana nandhana thathinda
sindhu shayana Ananda mUruthi bandha  3

-------------------------------------------------------------
ರಾಗ: ಬಿಲಹರಿ                   ತಳ: ಆಟ

ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದನೋ - ನೋಡಿರೋ ಬೇಗ
ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದನು

ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ಧರಾಣಿಯಿಂಧೊಪುತ
ಕರೆದು ಬಾರೆನ್ನುತ ವಾರಗಳ ಭೀರುತ

ಎನ್ನ ರಿಷಭ ತೊರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ ಭಂಡ
 ಚಿನ್ನಧೋಲ್ ಪೊಳೆವ ವಿಹಂಗ ರಥದಲಿ
ಗಣ್ಣ ಮಹಿಮ ಬಂತಾಂಚೆನ್ನ ಮೂರುತಿ ಬಂಧ
ಸಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣನು ಬಂಧ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಲ್ಲನೂ ಬಂಧ  1

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಬಂಧ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯು ಬಂಧ
ಕುಕ್ಷಿಯೊಳೀರೇಳು ಜಗವನಿತ್ತವ ಬಂಧ
ಕುಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥೂಲಾಧಹೊಳ ಗಿರುವನು ತ ಬಂಧ
ಸಾಕ್ಷಿ ಭೂತಾನಧ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಬಂಧ 2

ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿತ್ಟಲರಾಯ ಭಂಡ
ಬಂಧು ನಿಂತು ನಳೀಧಡುತಿಹ
ಅಂಧು ಶಾಂತಿಪನ ನಂಧನ ತಾತೀಂದ
ಸಿಂಧು ಶಯನ ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ಬಂಧ  3

dhEva banda

raagam: shankaraabharaNam                    taaLam: aadi


dEva banda namma |
swaami bandanO ||
dEvara dEva shi- |
kaamaNi banda- ||
nO, dEva banda namma |
swaamee ... ||

uraga shayana banda |
garuda gamana banda ||
nara golidava banda |
naaraayaNa ban- ||
da (dEva) ||


pakshivaahana banda |
lakshmi ramaNa banda ||
akshaya phala- |
da lakshmaNaagraja banda ||
nigama kOsara banda |
nitya truptanu banda ||
nagemukha purandara |
viThala banda- ||
nO (dEva) ||
-----------------------------------------
ರಾಗಂ: ಶಂಕರಾಭರಣಂ                    ತಾಲಂ: ಆದಿ

ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ |
ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದನೋ ||
ದೇವರ ದೇವ ಶಿ- |
ಕಾಮಣಿ ಬಂದ- ||
ನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ |
ಸ್ವಾಮೀ ... ||

ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ |
ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ ||
ನರ ಗೋಳಿದವ ಬಂದ |
ನಾರಾಯಣ ಬನ್- ||
ದ (ದೇವ) ||


ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಬಂದ |
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಣ ಬಂದ ||
ಅಕ್ಷಯ ಫಲ- |
ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಬಂದ ||
ನಿಗಮ ಕೊಸರ ಬಂದ |
ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು ಬಂದ ||
ನಗೆಮುಖ ಪುರಂದರ |
ವಿಠಲ ಬಂದ- ||
ನೋ (ದೇವ) ||baagilanu teredu

Raaga: aThaana;                                                Taala: aTTa

Pallavi

baagilanu teredu sEveyanu koDu hariye
koogidaru dhvani kElalillavE narahariyE

Charanas
paramapadadoLage viShadharana talpadali nee
sirisahita kSheeravaarudhiyoLiralu
kariraaja kaShTadali aadimoola endu
kareyalaakShaNa bandu odagideyO narahariyE                    1

kaDukOpadali khaLanu khaDugavanu hididu
ninnoDeya ellihanu endu moreyE
druDha bhakutiyali shishuvu biDade ninnanu bhajise
saDagaradi kambhadindoDedeyO narahariyE                       2

yamasutana raaNige akShayavasanavanitte
samayadali ajamiLana porede
samayaasamayavunTe bhaktavatsala ninage
kamalaakSha kaagineleyaadi kEshavane                               3

------------------------------------------------------------------

ರಾಗ: ಅಠಾನ;                                                ತಾಳ: ಅಟ್ಟ

ಪಲ್ಲವಿ

ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ಸೇವೆಯನು ಕೊಡು ಹರಿಯೆ
ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ನರಹರಿಯೆ

ಚರಣಾಸ್
ಪರಮಪದದೊಳಗೆ ವಿಷಧಾರಣ ತಲ್ಪದಲಿ ನೀ
ಸಿರಿಸಹಿತ ಕ್ಷೀರವಾರೂಧಿಯೊಳಿರಲು
ಕರಿರಾಜ ಕಷ್ಟದಲಿ ಆದಿಮೂಲ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಕ್ಷಣ ಬಂದು ಒದಗಿದೆಯೋ ನರಹರಿಯೆ                    1

ಕಾಡುಕೋಪದಲಿ ಖಳನು ಖಡುಗವನು ಹಿಡಿದು
ನಿನ್ನೊಡೆಯ ಎಲ್ಲಿಹನು ಎಂದು ಮೊರೆಯೆ
ದೃಢ ಭಕುತಿಯಲಿ ಶಿಶುವು ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು ಭಜಿಸೆ
ಸಡಗರದಿ ಕಂಭದಿಂದೊದೆದೆಯೊ ನರಹರಿಯೆ                       2

ಯಮಸುತನ ರಾಣಿಗೆ ಅಕ್ಷಯವಸಾನವನೀತ್ಟೆ
ಸಮಯದಲಿ ಅಜಾಮಿಳನ ಪೊರೆದೆ
ಸಮಯಾಸಮಯವುಂಟೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನಿನಗೆ
ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನೆ                               3